27 Φεβρουαρίου 2021

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

 

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

NEO e mail : fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/  και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΡΟΜΑ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΝΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

                                                                                                                                                                26.2.2021

Πληροφορηθήκαμε γιὰ τό

«νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά στις χώρες της ΕΕ και προετοιμασία της πρωτοβουλίας για την περίοδο μετά το 2020. Χρονοδιάγραμμα: 2020-2030 :

Ισότητα, ένταξη και συμμετοχή των Ρομά στην ΕΕ»

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_el?pk_source=facebook&pk_medium=social_media_paid&pk_campaign=rom_el_fb#---3

 

καὶ αἰσθανθήκαμε ἀνακούφισιν γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ παραβατικότατοι μὲν συμπαθέστατοι δε Ρομά, νὰ ἐνταχθοῦν στὶς κοινωνίες καὶ νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ πρότυπα τάξεως, καθαριότητος, εὐπρέπειας καὶ πειθαρχίας.

 

Καὶ ἐμνήσθημεν τῶν γνωστῶν ἀγώνων τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου , τοῦ ἐπονομαζομένου

 

ΑΓΙΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

https://www.youtube.com/watch?v=hYsonTxQKGs&feature=emb_rel_pause

 

 

Ἀλλὰ καὶ τοῦ σύγχρονου ἀγωνιστοῦ, θεολόγουδασκάλου κ. Ἀθανασίου Νικολαΐδη πρὸς ἐκπολιτισμὸ καὶ ἔνταξιν τῶν Ρομὰ εἰς τὶς κατὰ τόπους κοινωνίες.

Ὁ κ. Ἀθανάσιος Νικολαΐδης ὑποστηρίζει τοὺς Ρομὰ ἀλλὰ καὶ ὑποστηρίζεται ὑπ’ αὐτῶν ὅπως π.χ. ἀπὸ τὸν τραγουδιστὴ κ. Βασίλειο Παϊτέρη.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=97Ij9E4uQBo&feature=emb_title

 

Ἄν καὶ ἄλλοι Μητροπολίτες δὲν διεκατείχοντο ἀπὸ ἄμετρον ἐγωισμὸν καὶ ἐμιμοῦντο ἐπὶ μέρους τὸν ἀνεπανάληπτον, ἰδανικὸν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης ἀείμνηστον κυρὸν Αὐγουστῖνονκαντιώτη, δὲν θὰ εἴχαμε τὴν ἄκρα παραβατικότητα τῶν συμπαθέστατων ΡΟΜΑ καὶ θὰ ἔπρεπε ὅλοι αὐτοὶ οἱ Μητροπολίτες νὰ ἀνεγνωρίζοντο ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη μὲ εἰδικὸν βραβεῖον καὶ ὁ πακτωλὸς τῶν χρημάτων νὰ μὴ ἔρρεε εἰς τὰ ταμεῖα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ὅπου συνήθως σφετερίζονται ἀπὸ τοὺς παρατρεχάμενους του, ἀλλὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς μεγίστους κοινωνικοὺς ἐργάτες ποὺ θὰ ἠργάζοντο διὰ τὶς μειονότητες τῆς Ἑλλάδος διὰ νὰ εἴχαμε τὰ ἄριστα ἐπιτεύγματα.

 

Δυστυχέστατα ὅμως οὐδεὶς τῶν Μητροπολιτῶν εἶχε τὴν ἀνωτέρα αὐτὴν ἀντίληψιν τοῦ καθήκοντος καὶ θησαυρίζουν διὰ τὰ γεράματά τους, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποσύρωνται εἰς τὶς Μονὲς τῆς μετανοίας των καὶ νὰ εἶναι εὐχαριστημένοι ποὺ θὰ εἶχαν φροντίδα, στοργή, ἀγάπη ἀπὸ τὴν ὁμήγυριν τῶν μοναχῶν.

                                     

                                           ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

https://www.fotgrammi.gr/ι-π-η-π-α/ρομα-ενωμενη-ευρωπη-ενταξισ-των-εισ-τη/

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: