23 Ιανουαρίου 2021

Ὁ Θούριος τῆς Νέας Παλιγγενεσίας

 

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/  και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΑΔΙΔΕΙ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΣΕΝΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ       22.1.2021

 Πάρα πολλοὶ φίλοι (δόξα τῷ Θεῷ εἴμαστε πολλοί), ἐκ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, διακατεχόμενοι ἀπὸ θερμότατο ζῆλο ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου πίστεως μας, μᾶς ἀποστέλλουν πληθώρα ἐργασιῶν των καὶ μᾶς παρακαλοῦν νὰ τὰ διαδίδωμε παντοῦ.

 Αὐτὸ ὅμως μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μεγίστη ἀμηχανία, τὶ νὰ πρωτοδιαλέξουμε, διὰ νὰ μὴ παραπονοῦνται καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Διότι δὲν εἶναι ἠθικὸν ἐκ μέρους μας νὰ παραφορτώνωμε τοὺς φίλους καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς μὲ μακροσκελέστατα ἄρθρα.

 Πρὸς τοῦτο ἀναγκαζόμεθα τὰ περισσότερα νὰ τὰ ἀναφέρωμε μὲ παραπομπές, κάνοντας μνεία πάντα στὶς πηγές.

 Εὐελπιστοῦμε δὲ καὶ εὐχόμεθα νὰ μὴ μᾶς παρεξηγήσουν ἄλλοι φίλοι παραπονούμενοι, γιατί προτάξαμε τὰ ἄλλα καὶ  ὄχι τὰ ἰδικά τους.  

 Προτιμῶμε τὰ ἐπίκαιρα!!!!!!!!!!!!!

Στὴν προκειμένη περίπτωσιν δὲν ὑπάρχει διεκδίκησις βραβείων νὰ ἀδικοῦνται κάποιοι.

 ΣΗΜΕΡΑ δημοσιεύομε τὸ συγκινητικὸ καὶ σοφὸ ποίημα τοῦ Ἄγγελου Φερραίου:

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΣΕΝΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

Ὁ Θούριος τῆς Νέας Παλιγγενεσίας

 γραμμένο μὲ ψυχὴ καὶ σοφία, ἀλλά, τὸ σπουδαιότερο, στὴν γνήσια ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ στολισμένο μὲ ἐκλεκτὲς εἰκόνες. ποὺ κυκλοφορεῖ ἡ Σύναξις Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν.

 ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
   ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: