23 Μαΐου 2022

Ο Άγιος Κωνσταντίνος Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως Και τα Επακόλουθα

 

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: : https://www.facebook.com/tama.ethnos.3  και

            &  https://www.facebook.com/foteini.grammi Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Πόνημα Νικολάου Κλέντου

Τάμα του Έθνους

 

                                                                                                            23.5.2022

Εἰς τὸν ἀπόηχον τῆς ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Κωνσταντίνου, προδημοσιεύομε σήμερα, πρὸς χάριν τῶν φίλων που μᾶς τὸ ἐζήτησαν, τὸ ἐπίκαιρον ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ μὲ τίτλον:

                                                                                                                

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

ΠΟΙΟΥΣ ΘΡΗΝΟΥΣ, ΥΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΠΕΤΟΥΣ

ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩΜΕ ΓΙΑ ΤΑ

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ « ΑΛΩΣΕΩΝ »

ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΗΣ

ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ

ΤΗΝ 29ην ΜΑΪΟΥ 1453;;;;;....

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤH ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ:

«ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ»
( ΣΟΦΟΚΛΗΣ )

 

Τὸ ἐν λόγῳ ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ ἐκδότου (τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν) εἰς τὸ σπουδαιότατον πόνημα τοῦ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΛΕΝΤΟΥ (Διδασκάλου τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, τ. Κοσμήτορος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός, τ. Προέδρου τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, Παλαιογράφου)

 

Μὲ τίτλον

 

«ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ»

(Ἀθῆναι, Μάϊος 2021)

 


 

Λόγῳ τῶν προβλημάτων ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ ἡ παρουσίασις δὲν ἔγινε ἀκόμη.

Προγραματίζεται, σὺν Θεῷ, νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ πρῶτον δεκαπενθήμερον τοῦ Σεπτεμβρίου 2022.

 

Μία ἀκόμη ἔκδοσις τοῦ Ἱδρύματος μας ἐκκρεμεῖ καὶ ἐν συνεννοήσει μὲ τὸν φίλτατον τέως Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁμότιμον Καθηγητὴν τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντώνιον Κουνάδη, ὁποῖος ἔγραψε τὸν πρόλογον, ἐλπίζομε νὰ ἀκολουθήσῃ καὶ αὐτοῦ ἡ παρουσίασις τὸ  

τὸ πρῶτον δεκαπενθήμερον τοῦ Σεπτεμβρίου 2022.

 

                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/εθνικά-θέματα/ο-άγιος-κωνσταντίνος-η-άλωσις-της-κωνσ/

Δεν υπάρχουν σχόλια: