19 Μαρτίου 2023

1. Τι συμβαίνει πίσω από τα κρίσιμα και κομβικά σημερινά ομιχλώδη γεγονότα;

 


2.       What is going on behind today's critical and pivotal foggy events?

3.       Что происходит за сегодняшними критическими и поворотными туманными событиями?

--------------------------------------------------

1.       Καταχώρηση στο σημειωματάριο του Rudolf Steiner, πιθανότατα από το 1918:

"Ποιες δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες σ' αυτόν τον πόλεμο και για ποιο λόγο διεξάγεται; Η κινητήρια δύναμη είναι μια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να κυριαρχήσουν στη γη μέσω δυναμικών καπιταλιστικών οικονομικών ερεθισμάτων. Σε αυτούς ανήκουν όλοι εκείνοι οι κύκλοι ανθρώπων που αυτή η ομάδα είναι σε θέση να δεσμεύσει και να οργανώσει με οικονομικά μέσα. Το ουσιώδες είναι ότι η ομάδα αυτή γνωρίζει ότι στο έδαφος της Ρωσίας υπάρχει μια σύναξη ανθρώπων που, σε σχέση με το μέλλον, φέρει μέσα της το σπόρο μιας σοσιαλιστικής* οργάνωσης. Το να τεθεί στη σφαίρα εξουσίας της αντικοινωνικής ομάδας αυτή η ώθηση του σοσιαλιστικού σπόρου είναι ο υπολογισμένος στόχος αυτής της ομάδας. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί αν η Κεντρική Ευρώπη προσπαθήσει, με κατανόηση, να συνδεθεί με την ώθηση του σοσιαλιστικού σπόρου της Ανατολής. Μόνο επειδή η [αντικοινωνική] ομάδα βρίσκεται μέσα στον αγγλοαμερικανικό κόσμο, ο σημερινός αστερισμός των δυνάμεων προέκυψε ως ένα προσωρινό φαινόμενο που κρύβει όλους τους πραγματικούς ανταγωνισμούς και συμφέροντα.Αποκρύπτει πάνω απ' όλα το πραγματικό γεγονός ότι ο σπόρος του ρωσικού πολιτισμού διεκδικείται μεταξύ των αγγλοαμερικανών πλουτοκρατών και των λαών της Κεντρικής Ευρώπης. Τη στιγμή που η Κεντρική Ευρώπη θα αποκαλύψει αυτό το γεγονός στον κόσμο, ένας αναληθής αστερισμός θα αντικατασταθεί από έναν αληθινό. Ο πόλεμος λοιπόν θα συνεχιστεί με κάποια μορφή μέχρις ότου Γερμανοί και Σλάβοι ενωθούν στον κοινό στόχο της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τον ζυγό της Δύσης.

Υπάρχουν μόνο δύο εναλλακτικές: είτε οι άνθρωποι θα αποκαλύψουν τα ψέματα με τα οποία η Δύση πρέπει να δουλέψει για να πετύχει, και οι άνθρωποι θα πουν: αυτοί που προωθούν την αγγλοαμερικανική υπόθεση είναι οι φορείς ενός ρεύματος που έχει τις ρίζες του σε ωθήσεις που βρίσκονται πριν από τη Γαλλική Επανάσταση και επιδιώκει να φέρει την παγκόσμια κυριαρχία με καπιταλιστικά μέσα, [είναι ένα ρεύμα] που χρησιμοποιεί τις επαναστατικές ωθήσεις μόνο ως συνθήματα για να κρυφτεί από πίσω τους -, ή οι άνθρωποι θα παραδώσουν την κυριαρχία του κόσμου σε μια απόκρυφη ομάδα μέσα στον αγγλοαμερικανικό κόσμο, μέχρις ότου ο αληθινός πνευματικός στόχος της γης διασωθεί από την υποδουλωμένη γερμανοσλαβική περιοχή στο μέλλον διαμέσου ποταμών αίματος".

[Σημείωση του μεταφραστή: Ο Steiner χρησιμοποιεί εδώ τη λέξη "sozialistisch", αλλά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι εννοεί αυτή τη λέξη με τη συμβατική κομματική πολιτική έννοια, αλλά μάλλον με την έννοια του "κοινωνικού" ή "αδελφικού"]

Σημειώσεις του Steiner στο παραπάνω κείμενο:

"1. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι να του ζητηθεί απ' έξω η δέσμευση σε ορισμένους στόχους, αλλά να θέτει στόχους αυθόρμητα, διότι το πρώτο προκαλεί δυσπιστία, ενώ το δεύτερο δικαιολογεί την εμπιστοσύνη και θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ακόμη και αυτή την τελευταία στιγμή κάτι που ίσως σύντομα δεν θα ήταν πλέον σε θέση να κάνει.

2. Η Αμερική θέλει επίσης να νικήσει την Ιαπωνία [σήμερα την Κίνα]- αλλά θα επιδιώξει να το κάνει μέσω της ταυτόχρονης ήττας της Ευρώπης [σήμερα της Ρωσίας].

3. Πρόκειται για το ποιοι κύκλοι εξουσίας θα αποκτήσουν επιρροή στη Ρωσία [αναφέρεται στους Μπολσεβίκους], αλλά πρέπει να καταλάβει κανείς πώς να έχει πρωτοβουλία και πώς να υπολογίζει το πνεύμα του μέλλοντος.

4. Πρέπει να σκεφτεί κανείς τι θα επιτευχθεί με μια initiatio = δημόσια ανακοίνωση!

Αυτό θα ασκήσει μια ιδιαίτερη δύναμη έλξης στη Ρωσία- εκεί θα αποκτήσει κανείς μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι στη χώρα του- θα προκύψει ένας νέος αστερισμός δυνάμεων: Η δυτική "δημοκρατία" θα αποκαλυφθεί ως αυτό που είναι: ένα συνδικάτο για την καταστολή της πραγματικής ελευθερίας μέσω του συνθήματος "ελευθερία" και του συνθήματος "δημοκρατία". Πρέπει να διασφαλιστεί ότι στις σλαβικές περιοχές θα προκύψει η άποψη: οι Κεντρικές Δυνάμεις έχουν συκοφαντηθεί- έχουν [στην πραγματικότητα] διατηρηθεί ως φορείς της δημοκρατίας ενάντια στην κυριαρχία μιας μηχανοποίησης του κόσμου υπό το σκήπτρο των αγγλοαμερικανών αστών αυτοκρατόρων".


================

 

2.       Notebook entry by Rudolf Steiner, probably from 1918:

 

"What forces are confronting each other in this war and what is it being fought over? The driving force is a group of people who want to dominate the earth by means of dynamic capitalist economic impulses. To them belong all those circles of people whom this group is able to bind and organise by economic means. The essential thing is that this group knows that on the territory of Russia there is a collection of people which, in relation to the future, carries within it the germ of a socialist* organisation. To bring this socialist seed impulse into the sphere of power of the anti-social group, is the calculated aim of that group. This aim cannot be achieved if Central Europe seeks, with understanding, to connect with the Eastern seed impulse. Only because the [anti-social] group is to be found within the Anglo-American world, has the present constellation of powers arisen as a temporary phenomenon which conceals all the real antagonisms and interests.

 

It conceals above all the true fact that the seed of Russian culture is being fought over between the Anglo-American plutocrats and the peoples of Central Europe. In the moment when Central Europe reveals this fact to the world, an untrue constellation will be replaced by a true one. The war will therefore continue in some form until Germans and Slavs unite in the common aim of liberating man from the yoke of the West.

 

There are only the two alternatives: either people will expose the lies with which the West has to work if it is to succeed, and people will then say: those driving the Anglo-American cause are the bearers of a stream which has its roots in impulses which lie before the French Revolution and seeks to bring about world domination through capitalist means, [it is a stream] which employs revolutionary impulses only as slogans to hide behind –, or people will yield the rulership of the world to an occult group within the Anglo-American world, until the true spiritual goal of the earth is saved by the subjugated German-Slavic region in the future through rivers of blood.

 

[Translator’s note: Steiner uses the word ‘sozialistisch’ here, but we should not think he means this word in a conventional party political sense, but rather, in the sense of ‘social’ or ‘brotherly’]

 

Steiner’s marginal notes to the above text:

 

"1. The point is that one should not wait until a commitment to certain goals is called for from outside, but that one should set goals spontaneously, for the former arouses mistrust while the latter justifies trust and would still be able to effect something in this final moment which perhaps it soon would no longer be able to do.

 

2. America also wants to defeat Japan [currently China]; but it will seek to do so through the simultaneous defeat of Europe [and primarily Russia].

 

3. It is about which circles of power will gain influence in Russia, but one must understand how to have initiative and how to reckon with the spirit of the future.

 

4. One should think what will be achieved by an initiatio = demonstration! [i.e. a public announcement – Ed.]

 

This will exert a special force of attraction in Russia; more influence will be gained there than in one’s own country; a new constellation of powers will arise: Western “democracy” will be unmasked for what it is: a syndicate for the suppression of true freedom by means of the slogan “freedom” and the slogan “democracy”. One must ensure that in Slavic regions the view arises: the Central Powers have been slandered; they have [actually] been preserved as bearers of democracy against rule by a mechanisation of the world under the sceptre of the Anglo-American bourgeois autocrats."

 

==========================

 

3.       Запись в записной книжке Рудольфа Штайнера, сделанная, вероятно, в 1918 году:

 

"Какие силы противостоят друг другу в этой войне и из-за чего она ведется? Движущей силой является группа людей, которая хочет господствовать на земле посредством динамичных капиталистических экономических импульсов. Им принадлежат все те круги людей, которых эта группа способна связать и организовать экономическими средствами. Главное, чтобы эта группа знала, что на территории России есть собрание людей, которое, в отношении будущего, несет в себе зародыш социалистической* организации. Внести этот социалистический импульс в сферу власти антисоциальной группы - вот расчетливая цель этой группы. Эта цель не может быть достигнута, если Центральная Европа будет стремиться, с пониманием, соединиться с восточным семенным импульсом. Только потому, что [антисоциальная] группа находится в англо-американском мире, нынешнее созвездие сил возникло как временное явление, скрывающее все реальные антагонизмы и интересы.

 

Она скрывает прежде всего тот истинный факт, что за семя русской культуры идет борьба между англо-американскими плутократами и народами Центральной Европы. В тот момент, когда Центральная Европа откроет миру этот факт, неправдивое созвездие сменится правдивым. Поэтому война будет продолжаться в той или иной форме до тех пор, пока немцы и славяне не объединятся в общей цели освобождения человека от ига Запада.

 

Есть только две альтернативы: либо люди разоблачат ложь, с которой Запад должен работать, чтобы добиться успеха, и тогда люди скажут: [те, кто движет англо-американским делом, являются носителями течения, которое уходит корнями в импульсы, лежащие перед Французской революцией, и стремится к мировому господству капиталистическими средствами, [это течение] которое использует революционные импульсы только как лозунги, чтобы спрятаться за ними -, либо люди уступят управление миром оккультной группе внутри англо-американского мира, пока истинная духовная цель земли не будет спасена покоренным германо-славянским регионом в будущем через реки крови".

 

[Примечание переводчика: Штайнер использует здесь слово "sozialistisch", но мы не должны думать, что он имеет в виду это слово в обычном партийно-политическом смысле, а скорее в смысле "социальный" или "братский"].

 

Маргинальные примечания Штайнера к вышеприведенному тексту:

 

"1. Речь идет о том, что не следует ждать, пока извне потребуют приверженности определенным целям, но следует ставить цели спонтанно, ибо первое вызывает недоверие, тогда как второе оправдывает доверие и в этот последний момент еще сможет совершить нечто такое, на что, возможно, вскоре уже не будет сил.

 

2. Америка также хочет победить Японию [в настоящее время - Китай]; но она будет стремиться сделать это через одновременное поражение Европы [и в первую очередь России].

 

3. Речь идет о том, какие круги власти получат влияние в России, но надо понимать, как иметь инициативу и как считаться с духом будущего.

 

4. Надо думать, чего достигнет инициатива = демонстрация! [т.е. публичным объявлением - прим. ред.]

 

Это будет иметь особую силу притяжения в России; там будет достигнуто большее влияние, чем в собственной стране; возникнет новое созвездие сил: Западная "демократия" будет разоблачена как то, чем она является: синдикат по подавлению истинной свободы с помощью лозунга "свобода" и лозунга "демократия". Необходимо, чтобы в славянских областях возникло мнение: Центральные державы оклеветали; они [на самом деле] сохранились как носители демократии против господства механизации мира под скипетром англо-американских буржуазных автократов".

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: