8 Δεκεμβρίου 2023

Εκδήλωση διά τον τ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κυρό Σεραφείμ Τίκα και τον Πρωθυπουργό - Στρατηγό αείμνηστο Νικόλαο Πλαστήρα Κυριακή 10.12.2023

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978


 e-mail: fot_gram@otenet.gr

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: : https://www.facebook.com/tama.ethnos.3  και

            &  https://www.facebook.com/foteini.grammi Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 Σύλλογος των Απανταχού εκ του

Νομού Καρδίτσης Καταγομένων


Α΄Νεκροταφείο Αθηνών

Ώρα 12η μεσημβρινή

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

7.12.2023

 

1.Ὁ Σύλλογος τῶν Ἀπανταχοῦ Καρδιτσιωτῶν μᾶς ἀπέστειλε τὴ συνημμένη πρόσκλησιν, ὅτι τὴν Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου 2023 καὶ ὥρα 12ην μεσημβρινὴν εἰς τὸ Α' Κοιμητήριο Ἀθηνῶν θὰ τελεσθῇ μὲ τὴν δέουσα ἐπισημότητα ἡ καθιερωμένη ἐτήσια ἐπιμνημόσυνη δέησις εἰς τοὺς τάφους τῶν ἐπιφανῶν Καρδιτσιωτῶν, τοῦ Μακαριστοῦ τ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφεὶμ Τίκα (καταγόταν ἀπὸ τὸ Ἀρτεσιανὸ Καρδίτσας) καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ & Στρατηγοῦ, Νικολάου Πλαστήρα (γεννήθηκε εἰς τὴν Καρδίτσα καὶ καταγόταν ἀπὸ τὸ Μορφοβούνι Λίμνης Πλαστήρα).

 Θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος.

 Διὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ κυροῦ Σεραφεὶμ θὰ ὁμιλήσῃ ἡ κ. Ἀσημίνα Σκόνδρα, Βουλευτὴς Καρδίτσας τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ διὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Πρωθυπουργοῦ-Στρατηγοῦ Νικολάου Πλαστήρα θὰ ὁμιλήσῃ ὁ κ. Κων/νος Καρέτσος, Δικηγόρος-Σύμβουλος & Ταμίας Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν. Ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων θὰ ἀποδώσῃ τὶς δέουσες τιμές.

 Τελετάρχης τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ὁ λίαν προσφιλὴς καὶ πάντοτε  δραστήριος εἰς ἐθνωφελῆ ἔργα φίλος κ. Ἀνδρέας Σκαρτσίλας, πρ. Δ/ντὴς Δημ. Σχέσεων τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς, ὅστις ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες συνεχίζει νὰ εἶναι τελετάρχης εἰς τὸν πρὸ τοῦ «Ναοῦ» τῆς Δημοκρατίας χῶρον καὶ εἰς λοιπὲς ἐκδηλώσεις καὶ μᾶς ἀπέστειλε καὶ ἐπίσημη πρόσκλησιν, ὅπως καὶ ὁ Σύλλογος τῶν Ἀπανταχοῦ Καρδιτσιωτῶν, τοὺς ὁποίους εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας.

Συνημμένως ἡ πρόσκλησις τῆς ἐκδηλώσεως.

 Ὅπως ἀνωτέρω ἀναφέρθηκε, θὰ τιμηθοῦν τόσον ὁ τ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Σεραφεὶμ Τίκας ὅσον καὶ ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργός – Στρατηγὸς Νικόλαος Πλαστήρας, γεννήματα και θρέμματα τῆς δεινῶς δοκιμαζομένης Καρδίτσης, ὅπου ἔχομε ἀποστείλει ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια εἰς τοὺς πλημμυροπαθεῖς, ὡς καὶ τῶν ἄλλων 3 δοκιμαζομένων περιοχῶν Θετταλίας, διότι οἱ ἰθύνοντες, ἐδῶ καὶ 100 ἔτη οὐδὲν ἔπραξον.

 2. Ἀντὶ τοῦ καθιερωμένου τυπικοῦ στεφάνου, οἱ φορεῖς μας θὰ ἀγωνισθοῦν διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν χορηγίες διὰ ἀγορὰν καὶ ἀποστολὴν τροφίμων μακρᾶς λήξεως, ἀπορρυπαντικῶν, οἰκιακῶν συσκευῶν, μαζὶ μὲ ἑκατοντάδες «τσουγκράνες» λάσπης, εἰδικὰ ἐλαστικὰ ὑποδήματα- «γαλότσες». καὶ λοιπὰ ἀναγκαῖα ἀγαθά!!!

 Ἐμεῖς ἀκόμη καὶ διὰ τὸ τελευταῖο εὐρὼ ἐκδίδουμε ἐπίσημες ἀποδείξεις. Τοιουτοτρόπως οἱ χορηγοί μας θὰ ἔχουν ἐπίσημες ἀποδείξεις, θεωρημένες ἀπὸ τὴν Ἐφορία διὰ νὰ ἔχουν φοροαπαλλαγές.

 Μέχρι τοῦδε ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ θὰ συνεχίσωμε νὰ ἀποστέλλωμε ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες εἰς Ὀρθόδοξες Ἱεραποστολὲς Ἀφρικῆς, Νοτίου Ἀμερικῆς, ἀλλὰ καὶ κυρίως εἰς Εὔβοια καὶ τώρα εἰς τὶς καταβυθισμένες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος μας. Τοὐτέστιν εἰς τοὺς 4 Νομοὺς τῆς Θετταλίας. Ἐάν ἐκβρασθοῦν τὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες πτώματα ζώων – γιατὶ ὄχι καὶ ἀνθρώπων, τότε θὰ ἔχωμε ἄπειρες μυριάδες ἀσθένειες καὶ ὅλες οἱ μεταλλάξεις τοῦ Covid – 19 θὰ ὠχριοῦν μπροστὰ εἰς τὶς ἐν λόγῳ ἐπιδημίες. 

Ἤδη οἱ ἰσχυροὶ χοῖροι κατασπαράσσουν τοὺς ἀδύναμους καὶ μικρόσωμους.

 3. Ὁ Σεβασμιώτατος πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ Ἀμβρόσιος, ὅστις θὰ παραμείνει εἰς τὴν ἱστορία, εἰς ἀνοικτὴν Ἐπιστολήν του μὲ τίτλον:

«Πρόσκλησις σὲ Μετάνοια!

Συναγερμὸς σὲ μία ἐκστρατεία προσευχῆς!

Θεία ἔμπνευσις καὶ ἐντολή!»  

 

γράφει μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἔλαβε μήνυμα ὅτι: «Ἔρχεται περίοδος μεγάλης φτώχειας καὶ πείνας ὄχι μόνον στοὺς κατοίκους τῆς Θεσσαλίας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μας!»…  «80.000 νεκροί, 2.500.000 ἄστεγοι καὶ 800.000 τραυματίες ἀπὸ τὸν σεισμὸ τῶν Άθηνῶν, ὁ ὁποῖος θὰ γίνῃ καὶ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν Κορινθιακὸ καὶ τὴν Ἀταλάντη….» (https://www.ekklisiaonline.gr/nea/proin-kalavryton-amvrosios-tora-orgi-theou-gia-tin-apostasia-mas-pite-afti-tin-prosefchi/)

 

Ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Ἀθήνα θὰ πλέωμεν μὲ βάρκες - τόσον οἱ μὴ ἔχοντες τὸ παραμικρὸν τροχοφόρο ὅσο καὶ οἱ κατέχοντες κότερα καὶ θαλαμηγοὺς πολυτελείας.

 

Πάντα δὲ ταῦτα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν!

 

Ὁ σήμερον 7.12.2023 ἑορτάζων πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος δὲν ἐκπέμπει πλέον ''Κραυγὲς Ἀγωνίας''  ἀλλά ''Κραυγὲς Ἀπογνώσεως'', εἰς τὸ βιβλίο του μὲ τὸν τίτλο:

 

«ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ!...

ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ!»

 

 4. Ἀνακοινώνομε ὅτι ἐρευνώντας πλούσια βιβλιογραφία, ἐκδώσαμε τὸ νέο Ἑορτολόγιόν μας ποὺ περιγράφονται οἱ ἑορτὲς εἰς 330 σελίδες καὶ συνολικῶς ὁλόκληρον τὸ τεῦχος εἶναι ἄνω τῶν 400 σελίδων, βιβλιοδετημένο καὶ ὄχι, ὡς συνήθως, ὀλίγα φύλλα συρραμμένα.

 

5.Ἐπαναλαμβάνομε ὅτι, ἐὰν ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία πρωτοστατοῦσε εὐλογοῦσα καὶ ἐὰν ἡ Πολιτεία ἐνομοθετοῦσε διευκολύνουσα, θὰ εἴχαμε πραγματοποιήσει ὄχι μόνον τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ θὰ ἐπραγματοποιοῦντο τὰ ἐγκαίνια θεμελιώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὁπότε τὰ πάντα θὰ ἔβαινον καὶ πάλιν κατ΄ εὐχήν!!!!!!!!

 

Δυστυχῶς, μέχρι τώρα λύσις εἰς τὸ πρόβλημα δὲν εὑρέθη, διότι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἰθύνοντας Πολιτείας καὶ ἐπισήμου Ἐκκλησίας ἐμφανίζονται δυσκολίες καὶ ἐμπόδια συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

https://www.fotgrammi.gr/εκδηλώσεις/σύλλογος-των-απανταχού-εκ-του-νομού-κα/

Δεν υπάρχουν σχόλια: