3 Μαρτίου 2024

Γαμικών ορολογιών το …..ανάγνωσμα! Μιχαήλ Στρατουδάκης

Με το Νόμον που εψήφησεν η Βουλή για τον «γάμον» των ανδρών μεταξύ τους, ήλθαν στην επιφάνειαν δεκάδες λέξεις άλλες νεοπαγείς και άλλες με αλλοίαν ή διαφορετικήν έννοιαν. Θα προσπαθήσομεν  να ερμηνεύσομεν μερικές  ή να εκφράσομεν την άποψίν μας περί της ακριβούς ορθότητος εκάστης.

Γάμος: Γάμος είναι η συμβίωση ανδρός και γυναικός με σκοπόν την δημιουργίαν οικογενείας και η συνεύρεση επί τω τέλει της  διαιωνίσεως του είδους. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός του γάμου και έχει συνδεθεί με ορισμένες ουσιαστικές αρχές, ώστε να διατηρείται και να ευρίσκεται πάντα σε ευχάριστη θέση και κατάσταση. Επίσης να μπορεί να αποδώσει διαδόχους και να τους αναθρέψει δεόντως. Για να υπάρξει γάμος πρέπει να δημιουργηθεί έλξη μεταξύ ανδρός και γυναικός. Χωρίς την έλξη ο γάμος δεν δύναται να υπάρξει και να επιφέρει τα ουσιαστικά αυτού αποτελέσματα.

Η έλξη αυτή είναι αυθόρμητη και ακαταμάχητη. Ανίκητη και ανεμπόδιστη! Ο Σοφοκλής στο περίφημον χορικόν αναφέρεται στον έρωτα και τον χαρακτηρίζει ανίκητον σε κάθε είδους μάχην, αλλά και αναπόφευκτον ακόμα και από τους θεούς. «Αθανάτων φεύξιμος ουδείς» και κατά μείζονα λόγον και από τους ανθρώπους. Γι’ αυτό οι Έλληνες στην Μυθολογίαν τον ανέφεραν και ως άνθρωπον και ως θεότητα. Ο έρωτας κατά τους Αρχαίους Έλληνες ήταν εκείνη η κοσμογονική  δύναμη που «ξυνέμειξεν τα όντα» και εξασφάλισε την συνοχήν σ’ όλα τα πράγματα αλλά φέρνει και τον έναν κοντά στο άλλον δια της έλξεως. Η έλξη αυτή επέρχεται, μεταξύ ανδρός και γυναικός και  ολοκληρούται δια της συνουσίας. Η συνουσία επέρχεται μόνον μεταξύ ετεροφύλων ατόμων. Οι άλλες μορφές «έρωτος» ή αυτοϊκανοποιήσεως οίον πρωκτικός έρωτας, πεολειχία, αυνανισμός δεν έχουν απολύτως καμμίαν σχέση με την συνουσίαν και τα αποτελέσματά της. Είναι μορφές ηδονής και ατομικής  ικανοποιήσεως!

Ο έρωτας  στους Αρχαίους Έλληνες, δεν συνέπιπτε πάντα με την έλξη ανάμεσα στα δύο φύλα, Έρωτα  μπορούσε να αισθανθεί  ένας ηλικιωμένος  προς έναν έφηβον για το ωραίον σώμα του.  Η έλξη αυτή οδηγεί προς την παιδοφιλίαν και την ομοφυλοφιλίαν. Ο Πλάτωνας έκανε λόγον και για άλλους έρωτες όπως ψυχικός, πνευματικός, έρωτας των ιδεών του τελείου και νοητού κόσμου κ.ά. Τους έρωτες αυτού του είδους ο Φρόϋντ τους απεκάλεσε ως «συγκαλυμμένην ομοφυλοφιλίαν»! Εκτός από  τον φυσιολογικόν έρωτα αναφέρονται και οι ερωτικές διαστροφές οι οποίες κατ΄αλλους είναι παραλλαγές του ερωτικού φαινομένου κανονικές και φυσιολογικές και κατ΄ άλλους  παρεκκλίσεις από τον ομαλόν και φυσιολογικόν έρωτα. Κατά τους δευτέρους το φαινόμενον του έρωτα στηρίζεται στην ύπαρξη δύο διαφορετικών φύλων, αρσενικού και θηλυκού. Χωρίς τον διαχωρισμόν αυτόν δεν θα υπήρχε έρωτας. Έτσι η ομοφυλοφιλία δεν είναι φυσιολογική  μορφή έρωτα, ενώ η αυτοϊκανοποίηση, ο αυτοερωτισμός, η ερωτική ψυχρότητα είναι εγωστικές και μη ομαλές ερωτικές συνευρέσεις αφού αποκλείουν τον ερωτικόν  σύντροφον. Επίσης δεν είναι φυσιολογικές μορφές έρωτος η παιδοφιλία, ο σαδισμός και άλλα. Γενικώς δυνάμεθα να είπωμεν ότι ο έρωτας υπηρετεί αντικειμενικώς την διαιώνιση του είδους και δεν είναι αυτοσκοπός.(Β. Λεξικόν εννοιών Σωκράτη Γκίκα).

Γονέας: Ο γεννήτωρ. Η λέξη κυριολεκτείται για τους άρρενες. «Ο ανήρ γεννά και η γυνή τίκτει». Της λέξεως αυτής έχει γίνει κατάχρηση. Με τον Νόμον για τον «γάμον» των ομόφυλων ζευγαριών η κατάχρηση επεξετάθη ή ηλλοιώθη. Στα προσχέδια είχε εκλείψει ο όρος Μητέρα, ο ορός τεκούσα και οι γεννήτορες ανεφέροντο με τον απαράδεκτον όρον γονέας 1 και γονέας 2. Τι ταπείνωση! Λάθος μέγα και αστοχία μεγίστη αλλά και άνευ νοήματος. Είναι δυνατόν να αναφέρονται στα παιδιά αυτές οι διακρίσεις; Ο Νόμος χρησιμοποίησε για τις Ληξιαρχικές πράξεις των ομοφύλων άλλην τακτικήν την οποίαν θα σχολιάσομεν παρακατιόντες.

Υιοθεσία: Πράξη κανονικώς ισχύουσα και νομικώς κατοχυρωμένη, αφορώσα την απόδοση παιδιού σε οικογένειαν η οποία είναι ανίκανη να τέξη, από άλλην οικογένειαν. Η υιοθεσία  αφορά παιδιά αδιακρίτως φύλου. Έλαβε τον όρον αυτόν επειδή σε παλαιότερα έτη οι άκληροι έπρεπε να αποκτήσουν κληρονόμον και  αυτός ήτο αναγκαίον  να είναι άρρεν- Υιός. Έκτοτε παρέμεινεν η πράξη υιοθεσία η οποία όμως ισχύει και δια τα θήλεα παιδιά.

Τεκνοθεσία: Τα ομόφυλα ζεύγη θα μπορούν να υιοθετούν αλλά η λέξη αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε από τους αγορητές στην Βουλήν, ει μη  μόνον και κατά κόρον η λέξη τεκνοθεσία. Τι σημαίνει αυτή; Γνωρίζουν επακριβώς οι ομιλητές βουλευτές;  Και ερωτώμεν γιατί η λέξη δεν αναφέρεται στα Λεξικά! Ήλθε τώρα στην επιφάνειαν!  Ένα  ακόμη από τα «επιτεύγματα» του Νόμου! Κάποιος θιασώτης του Νόμου μου είπε ότι θα επιτρέπεται και η τεκνοθεσία που αρχικώς είχε απαγορευτεί. Και τον ερώτησα, τι σημαίνει τεκνοθεσία; Και δεν απήντησε γιατί δεν γνώριζε!  Υπάρχουν λέξεις που αναφέρονται με έναν τύπον στην πλουσίαν Έλληνικήν Γλώσσαν και εννοούν δύο γένη. Π.χ.  άνθρωπος, οχιά , αρκούδα,  παιδίον, υιοθεσία, τεκνογονία, παιδεραστία, ανθρωποκτονία κ.ά. Οι λέξεις αυτές για να το υπενθυμήσομεν στους συντάκτες του Νόμου λέγονται επίκοινες!!  Δεν μπορούμεν να πούμεν η άνθρωπος, ο οχιάς, η ανδροκτονία και η γυναικοκτονία. Οι  δύο τελευταίες λέξεις καλύπτονται με την Ανθρωποκτονίαν. Τα λοιπά είναι περιττές νεολογίες!

Παρένθετη μητέρα! Πρόκειται για γυναίκα εκτός ζεύγους η οποία δέχεται επ’ αμοιβή να κυοφορήσει έμβρυον οικογενείας τη συγκατανεύσει αμφοτέρων. Η πράξη προβλέπεται από παλαιότερον  Νόμον και αφορά ετερόφυλα ζευγάρια. Στα ζεύγη ομοφύλων ζευγαριών πρέπει να δημιουργήσομεν  και την έννοιαν «παρένθετος άνδρας»!!! ήτοι άρρενας εκτός ζεύγους ο οποίος να καταστήσει έγκυον την μίαν εκ των δύο θηλέων συζύγων! Και εδώ οι έννοιες χάνουν την ουσιαστικήν - βιολογικήν τους ερμηνείαν. Ουσιαστικώς τα ουτωσεί νεογνά προσιδιάζουν  με τον όρον εξώγαμα.

Παρένθετη μητρότητα: Ακούστηκε και αυτό από τους οιστρηλατημένους αγορητές στην Βουλήν, τους υποστηρικτές μετά θέρμης του Σ/Ν των ομοφύλων! Θα υπάρξει έλεγαν και «παρένθετη μητρότητα»! Μητρότητα είναι το ένστικτον της Μητέρας, η αγάπη προς τα παιδιά που εγέννησε μια Μητέρα! Είναι συναισθηματική έννοια όχι βιολογική! Μητέρα είναι μόνον η τεκούσα. «Η Ελλάδα είναι Μητέρα του πολιτισμού γιατί εκεί παρουσιάσθηκαν οι αρχές του για πρώτην φοράν».  Η φράση «Μητρότητα της Ελλάδος» είναι ανύπαρκτη! όπως και «παρένθετη μητρότητα»!!! Και όμως την ακούσαμεν πλειστάκις εν τω Κοινοβουλίω!

Υποβοηθουμένη αναπαραγωγή:  Θα επιτραπεί στα ομόφυλα ζεύγη να χρησιμοποιήσουν τον σύγχρονον αυτόν τρόπον αναπαραγωγής;  Και σε ποία ζεύγη θα γίνει αυτό; Θα χρησιμοποιηθούν οι τράπεζες σπέρματος;  Ανησυχούμεν να μάθωμεν!

Δήλωση «γεννήσεων»: Αναφέρεται στο άρθρον 21 του Νόμου  περί ομοφύλων ζευγαριών, ότι οι  υπόχρεοι προς δήλωση νεογνού είναι 1) καθένας εκ των γονέων, 2) ο ιατρός, 3) η μαία, 4) πρόσωπον που ευρίσκετο στην διάρκειαν του τοκετου! Ποιοι θα γεννήσουν και ποιοι θα τέξουν και πως; Δεν αναφέρεται και είμεθα περίεργοι να το μάθομεν! Κάθε καινοτομία μας κινεί την περιέργειαν!

Προτιμητέοι όροι: Στην τροποποίηση του Ληξιαρχικού Κώδικος και στις στήλες που υπήρχαν οι λέξεις ΠΑΤΕΡΑΣ και ΜΗΤΕΡΑ για τα κανονικά ζεύγη, αυτές αντικαθίστανται ως εξής:

Για τις «γεννήσεις»

ΠΑΤΕΡΑΣ    ΠΑΤΕΡΑΣ

Για τις γυναίκες

ΜΗΤΕΡΑ     ΜΗΤΕΡΑ

Και στις δύο περιπτώσεις οι ιεροί και προαιώνιοι όροι χάνουν την  ουσιαστικήν έννοιάν  τους! Το  «Μητρός τε και Πατρός» του Σωκράτη χάνει την ουσίαν του!

Για να αποφευχθεί αυτή η παρεκτροπή  προετείνομεν τις παρακάτω λέξεις που έπρεπε να υπάρχουν στον τροποποιηθέντα Ληξιαρχικόν Κώδικα.

ΓΕΝΝΗΤΩΡ  ΤΟΚΕΥΣ

Οι όροι θα αφορούν και τα δύο είδη ομοφύλων ζευγαριών και θα αντικαταστήσουν τις ΠΑΤΕΡΑΣ και ΜΗΤΕΡΑ που υφίστανται σήμερα,  για την νεοπαγή  περίπτωση. Στους «γάμους» των ανδρών ο γεννήτωρ είναι οφθαλμοφανής, ο τοκεύς όμως απίθανος γιατί μόνον η γυνή τίκτει. Το αρσενικόν άρθρον - Ο – δείχνει το αδύνατον του δευτέρου όρου.

Στον «γάμον» των ομοφύλων γυναικών η γεννήτωρ δείχνει το αδύνατον, ενώ η τοκεύς το οφθαλμοφανές. Το θηλυκόν άρθρον  - - Η- δείχνει το αδύνατον του πρώτου όρου!

Οι λεξικοπλάστες για διαφόρους όρους του Νόμου όπως «αλλοδαπότητα»,  «τεκνοθεσία», θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερον προσήκοντες όρους, έστω και αν αυτές έχουν εκτροπές από την πραγματηκότητα! Οι δύο όροι που προτείνομεν,  παρ΄ ότι αλλοιούνται, είναι ολιγώτερον γνωστοί και δεν θίγουν τον Πατέρα και την Μητέρα τις ιερές αυτές λέξεις.

Για τους ομοφυλόφιλους χρησιμοποιούν την αγγλικήν λέξη γκέι που δεν σημαίνει τίποτε. Στο  Ελληνικόν Λεξιλόγιον υπάρχουν δεκάδες λέξεις που αποδίδουν αυτήν την ιδιότητα. Μερικές περιφρονητικές από την Αρχαίαν Ελλάδα εισέτι, άλλες εύηχες και ευγενικές. Μία από τις λίαν ευγενικές υπάρχει στο «Λαογραφικόν Λεξικόν της Αμοργού» του Μιχαήλ Στρατουδάκη. Γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτήν αλλά την γκέι;;;;;

Ισότητα στον γάμον: Για να έχομεν ισότητα πρέπει να υπάρχουν δύο η περισσότερα αντικείμενα, γεγονότα ή έννοιες, ώστε να τα αντιπαραβάλλομεν μεταξύ τους, να τα συγκρίνομεν και να διαπιστώσομεν αν είναι ίσα ή άνισα. Ο γάμος είναι  ένας και μοναδικός και επομένως δεν υπάρχει κάτι διαφορετικόν για να συγκριθεί. Στα Ελληνικά δεδομένα ένας είναι ο γάμος, ο θρησκευτικός.

Οι εξελίξεις όμως στον εκσυχρονισμόν δημιούργησαν και άλλον γάμον τον πολιτικόν ήτοι οι μελλόνυμφοι προσέρχονται στο Δημαρχείον και δηλώνουν τις προθέσεις τους.  Στους δύο αυτούς γάμους υπάρχει ισότητα. Ο Νόμος περί  «γάμου» ομοφύλων ζευγαριών  κάνει λόγον για «ισότητα στον πολιτικόν γάμον» και εννοεί τον τελευταίον. Όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του υφισταμένου πολιτικού γάμου και του «γάμου» των ομοφύλων. Ο πρώτος αποβλέπει στην δημιουργίαν οικογενείας και στην διαιώνιση του είδους που για τον δεύτερον είναι δύσκολον εφ όσον δεν υπάρχει συνουσία όπως προανεφέραμεν. Επομένως οι δύο αυτοί γάμοι διαφέρουν και δεν μπορούν να έχουν ισότητα.

Παιδεραστία: Ανεφέραμεν προηγουμένως ότι η ομορφιά του σώματος νεαρού  έλκει ηλικιωμένον και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην παιδεραστίαν όπως επισημαίνει ο Πλάτων. Και τότε και σήμερον η παιδεραστία τιμωρείται. Με τον νέον Νόμον τίθεται το ερώτημα, η παιδεραστία θα απαγορευτεί πλήρως; Θα αποτραπεί; Προσωπική μας άποψη είναι ότι μάλλον θα επεκταθεί!  Π.χ. νεαρός ασελγεί σε νεότερον. Αν επιδιωχθεί τιμωρία κατά του ασελγήσαντος θα ισχυρισθεί αυτός και ο συνήγορός του ότι «είναι ερωτευμένοι» και αργότερα θα έλθουν σε «γάμον»!!!! Ο αρραβώνας συνωδά τα εσχάτως ψηφησθέντα δεν απαγορεύεται! και ο ασελγήσας αν ήταν εξ έθους σάτυρος δεν πρόκειται να τιμωρηθεί! Υπάρχει πρόβλεψη προστασίας της νεολαίας γι’ αυτήν την πράξη στον Νόμον;;;

Δημογραφικόν:  Το βαρέως ασθενούν εν Ελλάδι Δημογραφικόν μάλλον δεν υποβοηθείται από τον Νόμον περί ομοφύλων ζευγαριών. Δεν χρειάζεται να προβώμεν σε επί μέρους αναλύσεις. Οι συντάκτες του Νόμου προέβλεψαν την περίπτωση;;;;

«Εθνική στρατηγική στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα»: Στο εναρκτήριον άρθρον του Νόμου και στον σκοπόν αναφέρεται ως σκοπός η «Εθνική στρατηγική στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα»!! Τι σημαίνει αυτό δεν εξηγείται πουθενά. Ποία είναι αυτή η κοινότητα για την οποίαν πρέπει να δημιουργηθεί εθνική στρατηγική; Την γνωρίζομεν ως οργάνωση μιάς κατηγορίας ανθρώπων κάτι που δεν μας ενοχλεί, αλλά η εθνική στρατηγική δι αυτήν σε τι αποβλέπει;;

Υπάρχει εθνική στρατηγική για τον καθημερινόν σφαγιασμόν των Ελλήνων Πολιτών; Για την ανεξέλεγκτην ακρίβειαν σε τρόφιμα και ηλεκτρικόν ρεύμα; Για τους πενιχρούς μισθούς και συντάξεις; Για τα ΑμεΑ άτομα που δεινοπαθούν, λόγω των πενιχρών επιδομάτων, από την ακρίβειαν, τους φόρους και τον ΕΝΦΙΑ; Για τις καθημερινές ληστείες σε οικίες; Για την εγκληματηκότητα των νέων; Για τα αναρίθμητα τροχαία; Για τα υπέρογκα ανείσπρακτα χρέη των πλουσίων; Για την λειτουργίαν των χειρουργείων;; Για… για….. για ;;;

Μας προκαλεί περιέργειαν  να μάθομεν την εθνικήν στρατηγικήν για την εν λόγω περίπτωση και ποίον το αντικείμενον που  νομοθετήθηκε!!!

22/2/2024

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: